Трудова медицина и оценка на риска на работното място

Според Кодекса на труда на Република България, всеки работодател е задължен да осигури здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

Ролята на службите по трудова медицина и оценка на риска на работното място е да подпомагат работодателя при изпълняване на тези му задължения, да съдействат за оптимизирането на факторите на работната среда и намаляване на риска на работното място, да участват в разработването на правила и/или изработване на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез провеждане на аналитичен преглед на вече утвърдени вътрешно фирмени правила и заповеди и допълване на набора от документи, касаещи здравословни и безопасни условия на труд, да оказват методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация по проблеми и изисквания на ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд), да участват в изготвяне на протоколи при разследване на трудова злополука и професионално заболяване в съответствие с процедурите по съответните нормативни актове.

Нормативно редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите се уреждат от Наредба №5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. Наредбата се издава на основание чл. 17 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).

При оценяване на риска се осигурява обхващане на всички аспекти на трудовата дейност с цел установяване на всички възможни опасности и рискове. Оценяването на риска обхваща: работните процеси, работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали, други странични фактори, които могат да породят риск. Оценяването на риска се извършва от работодателя. В процеса участват служби по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и другите специалисти от предприятията. При необходимост работодателят привлича и други външни организации и специалисти.

Оценителите на риска трябва да могат: да прилагат процедурата за оценяване на риска, като на оценяваните работни места и дейности да анализират риска за здравето и безопасността при работа, да оценяват риска и да определят приоритетите, да оценяват наличните мерки за защита, да предлагат достъпни мерки за предотвратяване или намаляване на риска, да обосновават/представят техните предимства и оценяват тяхната ефикасност. Също така да определят случаите, в които е необходима компетентна помощ, и да се обръщат за такава помощ към подходящи специалисти.