СОФИЙСКА ВОДА 0700 12121

Адрес: София , Младост 4, Бизнес парк София, сграда 2А

Телефон: 02 8122430

Софийска вода АД предлага: Доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери. Монтаж на водомери с дистанционно отчитане. Тестване на водомери. Трасиране и откриване на течове. Канализационни услуги. Анализи на проби от питейни и отпадъчни води.

Софийска вода АД е най-голямото ВиК дружество на територията на България. Предлагаме на своите клиенти услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води. Стремим се да бъдем успешен и първокласен доставчик на висококачествени услуги, ние сме открити, работим в партньорство с обществото и се стремим към непрекъснато подобрение.

Водомерни услуги

- Доставка, монтаж и пломбиране на водомери:

 • Подмяна на водомери
 • Подмяна на водомер и спирателен кран
 • Монтаж на водомер в жилища без измервателни уреди
 • Монтаж на индивидуален водомер, собственост на клиента

- Тестване на индивидуални водомери

- Монтаж на водомери с дистанционно отчитане

Монтаж на водомери с дистанционно отчитане. Услугата включва монтаж на водомери с импулсен изход, модули за дистанционно отчитане и пломбиране. Отчитането се осъществява с оптично устройство от инкасатор на разстояние 25 м, при осигурен достъп до общите части на сградата /стълбището/.

Инсталиране на система за дистанционно отчитане. Услугата включва монтаж на водомери и модули за дистанционно отчитане, както и концентратори на данни, които се монтират ориентировъчно през един етаж. Отчитането се извършва през GSM мрежата, без да е необходимо посещение на инкасатор до сградата.
 

Трасиране и откриване на течове по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа


- „Софийска вода” АД е специализирана в трасиране и откриване на течове по улични водопроводни мрежи и сградни водопроводни отклонения.

- Като допълнителни услуги за своите клиенти, дружеството предлага трасиране на водопроводи и откриване на течове по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа, които са ангажимент на собствениците на сградата или имота.

Трасиране

- Услугата представлява локализиране местоположението на метални проводи или проводи с вградена метална нишка, които попадат във вътрешно-площадковата мрежа. При наличие на планове на водопроводи, кранове и пожарни хидранти, локализирането на проводи е по прецизно. Услугата не включва локализиране на проводи в затворени пространства и сгради. 
 

Откриване на скрити течове

- Услугата включва локализиране на скрити течове по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа. При съмнение за скрит теч, нашите специалисти ще го открият с помощта на акустична апаратура. Наличието на планове на водопроводи, кранове и пожарни хидранти ще улеснят откриването на теча. Услугата не включва локализиране на проводи в затворени пространства и сгради. 
 

Канализационни услуги

- „Софийска вода” АД извършва ремонт и поддръжка на уличната канализационна мрежа.

Като допълнителни услуги за своите клиенти, дружеството предлага канализационни услуги обхващащи поддръжката на канализационната мрежа в участъка между първа ревизионна шахта и сградата.
 

Канализационни услуги

 • почистване на канали в участъка между първа ревизионна шахта и сградата;
 • почистване на канализационни мрежи и сградни отклонения, които не са предадени за експлоатация на дружеството;
 • почистване на първа ревизионна шахта;
 • изчерпване на отпадни води от шахти (с дълбочина до 6 метра);
 • почистване на оттоци;
 • инспекция на канали с телевизионна камера (с дължина до 50 метра и диаметър до ф 300).
   

Лабораторни анализи

- Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ АД е акредитирана лаборатория, която извършва анализи на проби от питейни, повърхностни и подземни води; отпадъчни води и утайки, съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025. Освен задължителния мониторинг на водата лабораторията предлага допълнителни платени анализи при заявка от клиент.

 Видове анализи

 • Физико-химични показатели
 • Микробиологични и хидробиологични показатели
 • Анализи на над 30 елемента ICP-OES (вкл. микровълново разлагане)
 • Анализ на живак със система за хидридно генериране
 • Анализ на пестициди с GC/MS/MS
 • Анализ на Халоалкани с GC/MS/MS
 • Съдържание на органичен и неорганичен въглерод (TOC)
 • Анализи с Йонен хроматограф
 • Анализи с непрекъснат поточен анализатор
 • Анализи с газов хроматограф
 • Спектрофотометрични анализи
 • Полеви тестове за свободен хлор
   

Допълнителна информация за предлаганите услуги е публикувана на нашата Интернет страница: www.sofiyskavoda.bg/services/default.aspx