Технически лаборатории

Основната дейност на техническите лаборатории е свързана с изпитвания на безопасност, за определяне на типа, за целите на оценяване на съответствието и продуктовата сертификация, за целите на енергийната ефективност, за целите на етикетирането по отношение на излъчен във въздуха шум, функционални, надеждностни, рутинни, периодични, следремонтни, сравнителни и други изпитвания.

Друго основно перо е калибрирането на средства за измерване на електрически и на акустични величини, на температура и влага, на линейни размери и маса.

В техническите лаборатории се извършва контрол на електрически уредби и съоръжения , на електрически инсталации в сгради, на лични предпазни средства, на физични фактори на работна и битова среда, термовизионна и вибро диагностика.

Обикновено в техническите лабории има и специалисти , които извършват консултантска дейност относно  прилагането на нормативната уредба в областта на съществените изисквания и оценяване на съответствието на електротехнически и медицински продукти, разработване на техническо досие на продуктите, проектиране и цялостни решения за изграждане на заводски и научни лаборатории, избор и доставка на лабораторна мебел и лабораторна техника, разработване на методики за вътрешно калибриране на средства за измерване и валидирането им, разработване на Системи за управление в съответствие с изискванията на стандарти БДС, ISO/IEC.

Техническите лаборатории намират своето място и в сферата на селското стопанство  за анализ и окачествяване на селскостопанска продукция от зърнени култури и маслодайни семена при възлагане.

Технически лаборатории има и в някои от Висшите училища.Там се предоставят възможности на студентите да се обучават практически и по този начин се дава перспектива за  развитието и работа на специалисти в различни браншове от индустрията.