Битово и комунално стопанство - машини и оборудване

Осигуряването на вода за битови нужди до жилищата на хората, за производството във фабриките и обществените сгради, както и отвеждането на отпадни води в нашата страна се извършва от фирмите за ВиК услуги. Под тяхно разпореждане са пречиставтелните и помпените странции, осигуряващи нормалното налягане на водата във водопроводната мрежа на населеното място и пречистването на отпадните води преди изпускането им в естествените водоеми.

Преди подаване във водопроводната мрежа водата минава през филтри и филтриращи системи за механично, химично пречистване .

Към комуналното стопанство спадат топлопреносните мрежи, които подават топлинна енергия от ТЕЦ за отопление на жилищни и обществени сгради. На много места топлинната енергия се осигурява от локални, квартални пароцентрали.

Към сектора за битово и комунално стопанство спадат и фирмите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строително-ремонтни отпадъци и разделно събрани отпадъци от опаковки, които нямат характер на опасни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци в съответните депа. В дейността им се включва и сепариране, балиране и транспортиране до крайни преработватели на разделно събрани отпадъци от опаковки, подлежащи на рециклиране с цел пълноценното им оползотворяване.