Агрохимически услуги

Фирмите в България, предлагащи агрохимически услуги, подпомагат с научни методи успешното развитие на българското земеделие, прилагайки най-новите постижения на световната практика в използването на високотехнологични методи при определяне вида и дейностите при отглеждането на различни земеделски култури според регионите в страната.

Фирмите давата задълбочени и обосновани анализи за химическия състав и агро възможностите на почвите за изхранване на посочените за отглеждане култури.Въз основа на тях посочват и какви култури биха могли да се отгледат на конкретната почва, за да има най-високи добиви.

Фирмите предлагат агроконсултации по въпроси, свързани с предварителната обработка на почвата, подходящото време за посев, защитата от вредители и болести, като това включва използването на високо-технологични торове( азотни, смесени), както и смесени соли. Извършват се междинни почвени анализи.

Възползването на българските фермери от фирмите за агротехнически услуги може да донесе само полза за развитието на успешно земеделие в България.