Pastry Shops in Haskovo

Phone number: 038 624762

Address: Haskovo, Balgariya 71