Investors in Haskovo

Phone number: 038 661747

Address: Haskovo, Balgariya 142 ent. A fl. 2 ap. 3