Community Centres in Boboshevo

Phone number: 07046 2573

Address: Boboshevo, GR.BOBOSHEVO UL.IV.KEPOV 3