Notaries in Novi Pazar

Phone number: 0537 24301

Address: Novi Pazar, TSar Osvoboditel 29