Контролна дейност

Фирмите за контролна дейност извършват най-общо казано законоустановена контролна дейност за идентифициране, оценка и управление на риска в различни области от икономиката. Те развиват дейност и в следните сектори:

-          строителен надзор;

-          експертна дейност и оценки;

-          трудова медицина и оценка на риска на работното място;

-          сертификационни и регистрационни услуги;

-          контролна дейност при работа с измервателни уреди;

-          контрол при производството на контролно-измервателни уреди и автоматика;

-          контролна и консултантска дейност;

-          контролна дейност в метрологични лаборатории.

Съществуват държавни органи, като РИОСВ,  които в сферата на контролната дейност извършват планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда: въздух, води, почви, отпадъци, биоразнообразие.

Регионалните дирекции „ Социлано подпомагане” и Инспекторатите от своя страна извършват контролна дейност върху предоставяните парични средства и услуги под формата на социални помощи .