Експертна дейност и оценки

В хода на динамично развиващата се българска икономика с възходящ темп се разраства и функцията на консултатнтските компании, извършващи  експертна дейност и оценки.

 

Браншът е широкообхватен. Фирмите, осъществяващи експертна дейност и оценки работят в различни насоки. Някои от тях се занимават с оценка на риска  на работното място, това са основно службите по трудова медицина. Дейността им основно е свързана с оценка на риска, профилактични прегледи, обучение на КУТ и ГУТ, измервания на фактори на работна среда и електробезопасност.

 

Други компании извършват експертизи и дават съответните препоръки в строителния бранш. Те се занимават с инженерингова дейност, консултантски услуги, бизнес оценки на цели предприятия, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 

Експертна дейност се осъществява и от компании, работещи в сферата на контролно-измервателните уреди и автоматиката. Използваните методи там се основават на системи за екологичен мониторинг, газанализатори, газдетектори за токсични и взривоопасни газове, прахомери, влагомери и сонди за скорост на димни газове, уреди за енергийна ефективност, гама-сонди, шумомери, лабораторни мебели, броячи на частици.