Строителен надзор

По време на всеки строеж трябва да бъде ангажирана фирма за строителен надзор, чиято задача е да провери съответствието на строежа с предварително одобрения инвестиционен проект.

Освен това експертите оценяват проекта според това дали отговаря на държавните изисквания, и то преди започването на строителната дейност.

Фирмите за строителен надзор предлагат и консултации в строителството, оценяват енергийната ефективност на даден  проект и извършват инвеститорски контрол.