НАДЯ 2005

СТМ Надя 2005 - консултант по осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Орган за контрол, акредитиран от БСА по БДС EN 17020. Измервания за акт 16. Профилактични медицински прегледи. Трудово-правни консултации.

Фирма Надя 2005 ЕООД е един от водещите консултанти в страната в сферата на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и ефективното протичане на работния процес. Гаранция за високото ниво на предоставяните от нас услуги са дългогодишните отношения, които имаме с нашите клиенти. Можете да разчитате на нас, че ще ви консултираме успешно относно нормативната уредба, касаеща вашите задължения и отговорности като работодател.

Надя 2005 ЕООД извършва своята дейност в съответствие с изискванията към работодателите от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обн., ДВ, бр.124 от 1997г. и Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена от МЗ и МТСП Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г. Към момента Службата по трудова медицина към Надя 2005 ЕООД обслужва важни национални институции и водещи фирми като Българска Стопанска Камара, Българска Народна Банка, Българска Агенция за Експортно Застраховане, Национална Художествена Академия, Национална Музикална Академия, Майкрософт България, Ди Ейч Ел Експрес България, САП Лабс България, Мерск България Лимитид, Пфайзер България, Берлин –Хеми България, Ю Си Би България, Консултим, Индустриал Комерс и др.

Фирма Надя 2005 ЕООД (изпълнител) предлага обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), съобразно изискванията към работодателите от „Закона за здравословни и безопасни условия на труд”, обн. ДВ, бр.124 от 1997г. и Наредба № 3 от 25.01.2008г. „За условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”. Обхватът на договора включва предоставянето на пакет от следните услуги от страна на изпълнителя:

  1. Изработване на оценката на риска на работните процеси, оборудването, работните помещения, работните места, организацията на труда, значимите от трудово-хигиенна гледна точка фактори на работната среда и определяне на изложените на риск лица и нейното поддържане за срока на договора според изискванията на чл. 11 и чл. 20 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47/1999г.
  2. Разработване на програма с предложения за намаляване или отстраняване на констатирани неблагоприятни или несъответствуващи на действуващите санитарно-хигиенни норми фактори на работната среда.
  3. Изработване на здравни досиета на служителите на хартиен и електронен носител и съхраняването им по реда и условията, определени от Наредба № 3, ДВ. бр. 14/2008г.
  4. Оценяване влиянието на условията на труд върху здравното състояние на работещите и пригодността им за конкретен вид работа въз основа на: а) оценка на влияниетo на условията на труд върху здравословното състояние на работещите и пригодността им за конкретен вид работа; б) показателите за временната нетрудоспособност на лицата и професионалната заболеваемост; в) личните данни на работещите, представени от възложителя.
  5. Разработване на препоръки относно трудовото натоварване и преустройството на работното място на заболели работници и служители (трудоустроени):
  • даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
  •  текуща връзка със семейните лекари на работещите при отклонения във здравното състояние за диагностично уточняване или лечение.

      6. Изготвяне на физиологични режими на труд и почивка за всеки конкретен вид труд, съгласно Наредба № 15, ДВ, бр.54/1999г.

      7. Методическа помощ за актуализиране на фирмената документация по прoблемите на ЗБУТ.

      8. Съдействие при разследване на професионални заболявания и трудови злополуки.

     9. Провеждането на първоначално/ежегодно обучение на представителите на комитета по условия на труд, съгласно Наредба № 4, ДВ, бр.133/1998г.

    10. Определяне на периодичността и обхвата на профилактичните медицински прегледи съгласно чл.9 от Наредба № 3, ДВ, бр.16/1987г. и чл.9 (1) от Наредба № 7, ДВ, бр. 70/2005г.

Допълнителни услуги:

  • Измервания

Надя 2005 ЕООД предлага различни видове измервания чрез Органа за контрол „Надежда“ сертифицирана от Българската Служба по Акредитация, Изпълнителна Агенция към министъра на Икономиката и енергетиката. Сертификатите й за съответствие са официален документ признат от всички институции в Република България. Измерванията на факторите на работната среда са интегрална част от оценката на риска. Ежегодните проверки на електрическите уредби и инсталации, и вентилацията също са част от задълженията на работодателя във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

  • Трудово-правни консултациия

Надя 2005 ЕООД е помогнала на много работодатели в решаването на сложни казуси от трудовото законодателство. Нашите специалисти имат богат практически опит в контрола и изпълнението на наредбите и законите в тази област, тъй като са прекарали голяма част от трудовия си стаж в институциите, които ги изработват.

  • Профилактични медицински прегледи

Надя 2005 ЕООД организира провеждането на профилактични медицински прегледи на служителите, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

·         Обучение, програми, инструктажи

Надя 2005 ЕООД  провежда обучение по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми. Лекторите, провеждащи обучението в НАДЯ 2005 са изявени специалисти в съответните области (инженери, юристи и лекари), с богат професионален опит. По заявка на клиента могат да бъдат организирани други специализирани обучения.

Мнения

Напиши мнение за НАДЯ 2005 (2)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за НАДЯ 2005! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Христина Радева 18 Jul 2015 15:25

Работим със служба за трудова медицина Надя 2005. Много ни помагат с всякакви консултации отностно трудови правоотношения, безопасност на труда и т.н. Много коректни и сериозни експерти в областа си. Доволни сме от работата им.

Диляна Трачева 03 Apr 2015 12:53

Трудова медицина

Клиенти сме на службата по трудова медицина НАДЯ 2005 от 2003г. През всичките тези години получаваме адекватно обслужване на добри цени. НАДЯ 2005 изпълнява стриктно задълженията си по договорите, но в допълнение на това в нейно лице служителите от Човешки ресурси имат консултант, към който могат до отнесат всякакви казуси и въпроси, свързани с трудовите правоотношения.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.