Shopping Malls in Haskovo

Phone number: 038 624186

Address: Haskovo, Kardzhaliysko shose-mestnost Kamenets