СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЛЖАН

СТМ Валжан има дългогодишен опит в областта на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както и превантивни дейности за опазване живота и здравето на работещите. Трудова медицина, оценка на риска, обучение и обслужване на клиенти.

Служба по Трудова Медицина (СТМ) Валжан е дългогодишен партньор в областта на здравето и безопасността при работа, като предлага консултации и превантивни услуги за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Услуги:

Оценка на риска на работното място - обхваща всички аспекти на трудовата дейност – работно време, работни места, технологично оборудване, изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка
Aнализ на здравословното състояние – наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние; превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите; организиране на профилактични прегледи и изследвания за служителите; годишен анализ за здравното състояние
Обучение по безопасност при работа – първоначално и ежегодно обучение на Комитетите и групите по условия на труд; обучение за оказване на първа долекарска помощ; обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители
Измервания на фактори на работната среда – измерване на физични фактори в работната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради и в околната среда (шум, осветеност, микроклимат, прах, токсични вещества); Електробезопасност


СТМ Валжан предлага цялостно консултиране и извършва услуги и задължителни дейности съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд и изготвяне на всички необходими документи пред Инспекция по Труда, като гарантира тяхната изрядност. Натрупаният опит ни позволява да създадем и развием силен, талантлив и опитен екип от професионалисти в подпомагането на фирмите във всички аспекти на трудовата медицина.

 

Мнения

Напиши мнение за СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЛЖАН (3)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЛЖАН! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.