Адвокатска кантора Милена Латова

Адвокатска кантора Милена Латова има офиси в градовете Враца и Козлодуй. Кантората осъществява процесуално представителство пред съда и пред различни институции, и предоставя широк набор от правни консултации на физически и юридически лица.

Предлагани услуги:

• Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, въззивни и касационни жалби, жалби против наказателни постановления
• Процесуално представителсто пред съда
• Регистрация на фирми (EТ, ООД, ЕООД, СД) и вписване на промени в обстоятелствата на вече регистрирани фирми в Търговския регистър
• Регистрация на Дружество по ЗЗД (консорциум) в Регистър Булстат
• Изготвяне на нотариални актове и договори за покупко- продажба, дарение, замяна, наем, заем, изработка, продажба на наследство, договор за спогодба и договор за поръчка
• Регистрация на Юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации)
• Пререгистрация на съществуващи Юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
• Изготвяне на предварителни договори за прехвърляне на недвижим имот или на движима вещ

Консултации и представителство пред съда в областта на:

Семейно право - развод, издръжка, оспорване на бащинство, оспорване на припознаване, поставяне под запрещение, иск за по-голям дял от съпружеската имуществена общност, разрешение за продажба на имот на малолетни и непълнолетни и др.
Наследствено право - наследяване по закон и по завещание, намаляване на завещание, отмяна на завещание, възстановяване на запазена част, приемане и отказ от наследство и др.
Вещно право - право на собственост, право на ползване, право на строеж, изкупуване на дял от съсобствен имот, разпределяне ползването на съсобствен имот, придобиване на имот по давност
Облигационно право - сключване, изменение и прекратяване на договори, обезщетения за нанесени имуществени и неимуществени вреди, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без поръчка, поръчителство, залог и ипотека и др.
Търговско право - търговски дружества, кооперации, търговски сделки, запис на заповед, менителница и чек и др.
Трудово право - индивидуални трудови спорове между работник и работодател, колективни трудове спорове, КТД, прекратяване на трудов договор и др.
Наказателно право - защита по досъдебно и съдебно производство по наказателни дела, сключване на споразумения с прокуратурата, предявяване на граждански иск за претърпени вреди
Застрахователно право - права и задължения на страните по застрахователен договор, регресно право на застрахователя, суброгация и др.
Медицинско право - права на пациентите, информирано съгласие, лекарски грешки, договори на изпълнители със здравна каса, права и задължения на здравноосигурените лица, отговорност на изпълнителите
Осигурително право - трудова злополука, инвалидност, пенсии, обезщетения и др.
Административно право - държавни служители, административни актове, административни нарушения и др.
Делба на съсобствен и на наследствен имот, аренда и наем на земеделски земи

Други дейности:

• Консултации в областта на данъчното право, обжалване на Ревизионен доклад и на Ревизионен акт, обжалване на постановления за налагане обезпечителни мерки
• Обжалване на административни актове /Заповеди на Кметове, на Областни управители, на Директори на Областни служби "Земеделие" и др./
• Обжалване на наказателни постановления
• Консултации по банкови сделки
• Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
• Изготвяне на тръжна документация
• Процесуално представителство пред държавни и общински органи
• Консултации по ЗУТ

Нашият екип има богат професионален опит в областта на предлаганите услуги. Ние можем да решим всякакви сложни казуси, които са предизвикателство за нас. Можете да разчитате на нашите познания и умения, както и на нашата коректност и конфиденциалност. Ние сме сериозна и отговорна адвокатска кантора, която заслужава вашето доверие.

Къде да ни намерите - Очакваме Ви в нашите офиси след предварително уточнение на деня на срещата:

•    град Враца, ул. Полк. Лукашов 11, ет.1,
•    град Козлодуй, ул. Св. Св. Кирил и Методий 1, ет. 1 /над банка ДСК/

Адвокат Милена Латова
Контакти: 0887 264 167
Имейл: latovi@abv.bg

Мнения

Напиши мнение за Адвокатска кантора Милена Латова (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Адвокатска кантора Милена Латова! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.