Television in Svishtov

Phone number: 063 141144

Address: Svishtov, ul. Aleko Konstantinov 81

Phone number: 063 160023

Address: Svishtov, Patriarh Evtimiy 60