Railway Construction in Stara Zagora

Phone number: 042 622 895

Address: Stara Zagora, Gerasim Papazchev 18

Phone number: 0894 767 230

Address: Stara Zagora,

Phone number: 042 603410

Address: Stara Zagora, Anastasiya Tosheva 2 ent. V fl. 1 ap. 49