Primary Schools in Haskovo

Phone number: 038 622597

Address: Haskovo, Edinstvo 5