Police in Strazhitsa

Phone number: 06161 2002

Address: Strazhitsa, Doncho Uzunov 12