Petrol Stations in Elhovo

Phone number: 0478 8 85 10

Address: Elhovo, Benzinostantsiya YUG Elhovo

Phone number: 0478 883 70

Address: Elhovo, Al.Stamboliyski 176