Laundry Services in Haskovo

Phone number: 038 662857

Address: Haskovo, ZHitnitsa 29