Hotels in Byala

HOTEL ATLAS

Byala, Gospodin Milushev 30

Phone number: 088 8547393

Address: Byala, Hadzhi Dimitar 3

Phone number: 089 6894131

Address: Byala, A.Premyanov 29

Phone number: 0886 508080

Address: Byala, ul. Plazhna 4