Hospitals in Svishtov

Phone number: 0631 150

Address: Svishtov, Petar Angelov 34