Hospitals in Haskovo

Phone number: 038 606246

Address: Haskovo, St. Stambolov 2