Community Centres in Miziya

Phone number: 09161 2384

Address: Miziya, Svoboda