Car Parks and Garages in Kardzhali

Phone number: 087 9310358

Address: Kardzhali, bul. Balgariya 53