ATMs in Straldzha

Address: Straldzha, ul.Demokratsiya 1