ATMs in Lom

Address: Lom, ul.Kableshkov 1

Address: Lom, ul.Georgi Manavski 17

Address: Lom, pl.Nechaev 1, hotel Dunav