Въглища, кокс и брикети - добив, производство и търговия в Станянци