Условия за ползване на 'Мнения и оценки'

Тези Условия за ползване на услугата ‘Мнения и Оценки’ на Golden Pages ( “Условия за ползване”) се прилагат към публикуването на мнения и оценки в Онлайн Справочника Golden Pages, който представлява електронна база данни с реклами и други данни на клиенти, класифицирани по определени от Голдън Медия ООД признаци, достъпна на интернет адрес www.goldenpages.bg и даваща възможност на потребителите да търсят онлайн по вид дейност, продукт/услуга, местоположение, име на фирма или всякакви други въведени от Голдън Медия ООД критерии за търсене. Всеки потребител на услугата ‘Мнения и Оценки’ на Golden Pages, който е изпратил мнение и оценка за публикуване в Онлайн Справочника Golden Pages, се счита за запознат и съгласен с тези Условия за ползване.
Всеки потребител на Онлайн Справочника Golden Pages може да изпраща за публикуване мнения и оценки за фирмите, включени в справочника, като спазва разпоредбите на тези Условия за ползване. За тази цел потребителят трябва да проследи активния линк ‘мнения и оценки’ и да посочи във формуляра за потребителско мнение трите си имена и имейл адрес. Моля посочете мнението си в графата “Напиши мнение” и маркирайте кутийката поставена до следния текст “С изпращането на това мнение и оценка за публикуване в Онлайн Справочника Golden Pages изразявам съгласието си с Условията за ползване на услугата ‘Мнения и оценки’ на Golden Pages”. Мнения без придружаващи ги оценки за фирмите, във връзка с които са изказани мненията, както и само оценки, без мнения към тях, няма да се публикуват.
За да направите оценка (ранкиране) на фирма, моля изберете броя звезди, които най-точно отговарят на мнението ви за тази фирма. Скалата за оценки е от 1 до 5, както следва:
***** (5 звезди) – Отлично
**** (4 звезди) – Много добро
*** (3 звезди) – Добро
** (2 звезди) – Посредствено
* (1 звезда) – Лошо
С изпращането на мнение към www.goldenpages.bg потребителят предоставя на Голдън Медия ООД правото да (а) публикува това мнение в Онлайн Справочника Golden Pages и (б) да посочи като автор на съответното мнение името на потребителя, който го е изпратил.
Оценките, които се показват за оценените фирми, са осреднени стойности от всички оценки изпратени за тези фирми. Всеки потребител има възможност да промени/редактира оценката, която е изпратил, като за целта се свърже с Голдън Медия ООД по имейл. Когато потребителят промени оценката, която е дал за фирмата, предишната оценка ще бъде извадена от калкулацията и средната оценка за тази фирма ще бъде преизчислена. Не се допуска при изчислението на средната оценка за дадена фирма да се взимат две оценки, изпратени от един и същ потребител.

УКАЗАНИЯ ЗА ПИСАНЕ НА МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ
Когато пишете мнение:
1.Посочвайте личния си опит и отношение. Когато давате положително или отрицателно мнение, бъдете точни и обосновани;
2.Бъдете обективни, честни и безпристрастни;
3.Създавайте и използвайте само законосъобразно, почтено и вярно съдържание;
4.Оценявайте доставчиците на продукти или услуги (фирмите) безпристрастно, като давате от 1 до 5 звезди;
5.Не забравяйте, че вашето мнение и възгледи помагат на другите потребители да взимат информирани решения;
6.Бъдете кратки и ясни – идеалната дължина е 3 - 4 изречения;
7.Моля, спазвайте т.нар. “нетикет”, когато съставяте мнението си, т.е. препоръчително е да не се използват само главни букви, различни видове шрифт или удебеляване. Въздържайте се от използването на цветове, много препинателни знаци и емотикони;
8.Ако използвате цитати, моля позовете се на източника и ограничете обема на текста, който цитирате.

ПРАВИЛА ЗА ’МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ’:
Когато пишете и изпращате за публикуване мнение:
1.Не включвайте/прикачвайте снимки, графични изображения и линкове към други уебсайтове;
2.Не правете изявления, които са противни на правилата за лоялна конкуренция. Необосновани и/или неоправдани мнения може да не бъдат публикувани;
3.Не включвайте и не използвайте по какъвто и да е начин във вашето мнение материали, които са обект на права на интелектуална собственост или на други изключителни права (включително, но не само лични данни, търговска тайна, поверителна информация, ноу-хау) на трети лица без тяхно знание и разрешение.
4.Не се позовавайте и не отговаряйте на коментари публикувани от други потребители. Целта на услугата ‘Мнения и Оценки’ на Golden Pages не е да създаде диалог между потребителите, а да даде платформа за изразяване на лично мнение за фирма, продукт или услуга. Следователно, услугата ‘Мнения и Оценки’ на Golden Pages не е предназначена да служи за форум (дискусионен сайт), място за оставяне на лични съобщения, чат рум, уеблог или да бъде платформа за социална мрежа. Това ограничение не важи обаче за самите фирми, за които са написани мненията, тъй като Голдън Медия ООД дава на фирмите възможност да отговарят на мненията публикувани за тях. Когато в Онлайн Справочника Golden Pages се публикува мнение за фирма, тя ще бъде уведомявана автоматично по имейл за съдържанието на това мнение. Всяка фирма може да отговаря на всеки коментар, публикуван за нея. Отговорите на самите фирми ще бъдат ясно различими на сайта (с определен цвят и/или шрифт) от мненията на потребителите за тях.
5.Не включвайте съдържание с расистка, сексистка, порнографска или дискриминационна насоченост или съдържание, което описва в положителна светлина насилие или престъпни действия, както и такова, което съдържа нецензурни и обидни думи, слухове или клевети;
6.Не включвайте лични данни на други лица без тяхното предварително съгласие;
7.Не застрашавайте личната безопасност или имуществото на други лица;
8.Не предлагайте за продажба, не промотирайте и не рекламирайте по какъвто и да е начин вашите продукти и услуги или тези на други лица (юридически или физически);
9.Не се обръщайте към Голдън Медия ООД или модератора на сайта www.goldenpages.bg. Ако искате да се свържете с Голдън Медия ООД, моля използвайте страницата “Контакти” на www.goldenpages.bg или ни пишете на този имейл адрес.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Голдън Медия ООД не отговаря за точността и достоверността на мненията на потребителите. Голдън Медия ООД не носи отговорност и за съдържанието на мненията, публикувани в Онлайн Справочника Golden Pages, както и за това дали същите са в съответствие с тези Условия за ползване. Всяко едно мнение е израз на личните възгледи, разбирания и оценки на неговия автор. Когато мненията съдържат предложения и съвети,Голдън Медия ООД не гарантира по никакъв начин практическата им приложимост и не носи отговорност за последствията в случай, че тези съвети и предложения бъдат приложени. Оценките, възгледите, заключенията, анализите, съветите, препоръките и останалото съдържание на тези мнения не отразяват официалната позиция на Голдън Медия ООД във връзка с публикуваната информация. Публикуването на подобни мнения в www.goldenpages.bg не означава, че Голдън Медия ООД одобрява, подкрепя или се съгласява с тяхното съдържание.
2.Мненията, изпратени за публикуване в Онлайн Справочника Golden Pages, могат да бъдат проверявани от Голдън Медия ООД за тяхното съответствие с изискванията на тези Условия за ползване с цел да се установи дали са подходящи за публикуване.
3. Голдън Медия ООД си запазва правото да не публикува или да премахва мнения на потребители, които по собствената преценка на Голдън Медия ООД не са в съответствие с тези Условия за ползване. В този случай Голдън Медия ООД не се задължава, но по свое усмотрение може да уведоми потребителя и да изтъкне причини за премахването или отказа за публикуване на мнението.
4. Голдън Медия ООД не може да добавя премахва или скрива текст, както и да редактира по какъвто и да е начин съдържанието на което и да е мнение.
5. Голдън Медия ООД има право да събира, съхранява, анализира и използва статистическа информация за употребата на услугата ‘Мнения и оценки’ на Golden Pages, с цел да я разкрива на свои клиенти, други заинтересовани лица или да я публикува в медиите. Личните данни на потребителите ще бъдат строго поверителни и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен ако закон не изисква това или има издадена заповед от съд или друго задължително предписание от орган на власт за разкриването им.
6.За да могат да изпратят мнение, потребителите на услугата ’Мнения и оценки’ на Golden Pages следва да предоставят имейл адреса и името си, като попълнят формуляра за изпращане на мнение. Голдън Медия ООД ще събира, използва, анализира и съхранява тази информация само с цел да установи идентичността на потребителя и за да се свързва с него във връзка с услугата ‘Мнения и оценки’ на Golden Pages. Голдън Медия ООД ще обработва личната информация на потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни. Голдън Медия ООД е регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни.
7.Всеки потребител носи пълна отговорност за своето мнение и оценка и се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва Голдън Медия ООД срещу и във връзка с: 1) всички и всякакви загуби, вреди, недостатъци или задължения, възникнали или произтичащи от нарушаване на които и да било разпоредби на Условията за ползване от страна на потребителя; и 2) всички и всякакви действия, съдебни дела, производства, претенции, отговорности, искания, разпореждания, такси и разноски (включително разумни адвокатски хонорари) понесени от Голдън Медия ООД във връзка с каквито и да е действия, съдебни дела, производства или претенции срещу Голдън Медия ООД, резултат от нарушение от страна на потребителя на която и да е от разпоредбите на Условията за ползване.
8. Голдън Медия ООД може да променя тези Условия за ползване по свое усмотрение с нарочен писмен документ, като уведомява потребителите на сайта по подходящ начин (включително чрез публикация в медиите или на сайта www.goldenpages.bg) за промените не по-късно от 7 дни преди влизането им в сила. Всеки потребител се съгласява да посещава редовно www.goldenpages.bg с оглед запознаване с евентуални такива промени.
9.Моля имайте предвид, че рейтинга (оценката) на всяка фирма е формирана на базата на лични и субективни мнения на потребители. Голдън Медия ООД препоръчва на потребителите на Онлайн Справочника Golden Pages да четат внимателно публикуваните мнения и сами да правят разумна преценка за тяхната точност и практическа приложимост.
10.Ако смятате, че определено мнение не отговаря на изискванията на тези Условия за ползване, моля съобщете ни тук . Служителите на Голдън Медия ООД ще прегледат въпросното мнение и ще го отстранят, ако то не отговаря на разпоредбите на Условията за ползване.