АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ

Адвокатско дружество Цветкова и Партньори е развиваща се фирма, която акцентира върху корпоративни въпроси, недвижими имоти, интелектуална собственост, процесуално представителство, несъстоятелност, международна търговия и регулаторни въпроси.

Адвокатско дружество Цветкова и Партньори предоставя експертни правни услуги и юридически консултации в областта на:

Корпоративно и търговско право – учредяване и регистрация на фирми и на юридически лица с нестопанска цел, договори за управление, данъчни регистрации, ликвидация, несъстоятелност, сливания, придобивания и др.
Процесуално право и арбитраж - процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции и арбитраж, правно представителство на клиенти пред вътрешни и международни арбитражни съдилища и др.
Вещно право и строителство – консултации при избор, придобиване и отчуждаване на имот, договори за строителство, представителство при вещно-правни спорове
Трудово право – консултации при трудово-правни консултации, правно съдействие и консултации при преобразуване на търговски дружества, текстове за трудови договори, правна защита и консултации на работници, служители и работодатели
Интелектуална и индустриална собственост - притежаваме огромен опит в целия спектър на правото и съдебните процедури, свързани с интелектуална и индустриална собственост, включително патенти, търговски марки, промишлен дизайн и авторски права.
Ликвидация и несъстоятелност - комплексни консултации и решения във връзка с проблемите на търговската несъстоятелност, квалифицирано съдействие при осъществяването на процедурата по ликвидация на дадена фирма.
Семейно право – богат опит в сферата на семейното право: бракоразводни дела, имуществени отношения между съпрузите, брачни договори, родителски права, издръжка и др.
Банково и финансово право - правни и данъчни консултации по всички транзакционни, регулаторни и други въпроси, свързани с банковото дело и финансите, банкови и съдебни спорове, корпоративни финанси и др.
Конкурентно право - консултации в областта на българското конкурентно право, нелоялна конкуренция,
Европейско право - представляваме правата на нашите клиенти по отношение на неправилното прилагане на европейските директиви в националното законодателство, завиден опит в областта на европейските субсидии, международната търговия и митническото право.
Обществени поръчки - консултиране на клиенти, участващи в процедури по възлагане на обществени поръчки, правно съдействие от подготовката на конкурсната документация до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.
Концесии, публично-правни партньорства и приватизации - дългогодишен опит при представляване на различни български и чуждестранни клиенти в процедури по предоставяне на концесия
Бизнес престъпления и измами - експертни консултации и/или процесуално представителство по широк спектър от въпроси, свързани с икономически престъпления
Синя карта на ЕС - представляваме редица български и международни IT компании в процедурата по издаване на "Синя карта на Европейския съюз" за техните висококвалифицирани специалисти от държави извън Европейския Съюз.

Мнения

Напиши мнение за АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.