САНСИ

Санси е с пет основни направления - служба по трудова медицина, орган за контрол от вид С, ДДД станция, медицински център и обучения. Унищожаване на вредители, оценка на риска, измерване фактори на работната среда, профилактични медицински прегледи.

Органът за контрол при Санси ООД е създаден през 2010 г. и е акредитиран от Българската служба по акредитация под номер № 318, ОКС, със заповед № А -479 / 22.08.2014 год., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, ИА БСА е страна по ЕА MLA.

Разполагаме с висококвалифицирани специалисти с доказани теоретични и практически познания, както и с модерна апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025, което е предпоставка за професионалното и коректно изпълнение на нашите задължения.

Орган за контрол от вид С при Санси ООД използва съвременни методи и процедури за контрол на акредитираните параметри. Извършваме контрол на:

  • физични фактори - микроклимат, осветеност, шум
  • химични фактори
  • вентилационни уредби
  • електрически уредби

Служба по трудова медицина - Участие в оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, на основание чл.16 от ЗЗБУТ и Наредба № 5 /11.05.99г. ДВ бр. 47/99г. Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности и определя елементите на риска, които те създават - тежестта на вредата и вероятността за нанасяне на тази вреда. Разработваме и предлагаме мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск. Разработваме препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

Извършваме обучения на работниците и служителите, ръководния персонал във връзка с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които са в компетенцията на Службата по трудова медицина. Предлагаме консултиране и подпомагане на Комитетите и Групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл.29 от ЗЗБУТ. Организираме и извършваме обучението на представителите на КУТ и ГУТ. Ивършваме наблдение и анализ на здравното състояние на работещите.

Станция за ДДД услуги - Предлагаме Ви целогодишен абонаментен договор за систематично и комплексно наблюдение и обработване на Вашите производствени помещения и търговски обекти. Станцията за ДДД работи на база нормативните изисквания и използва следните методи и технически средства на обработка:

  1. Аерозолни химични обработки, осигуряващи бърз и дълготраен ефект в борбата с инсектите.
  2. Отровни хранителни примамки на недостъпни за хората места в обекти, където аерозолни обработки са недопустими или неудачни.
  3. Обработка с алтернативни методи изключващи отровни активно-действащи вещества. Разчита се предимно на физични и механични методи за борба с вредителите, за да се изключи риска от замърсяване и възникване на опаснот.
  4. Експертиза на началното състояние на обекта, на постигнатите резултати, и програмно осигуряване.

Медицински център - Кабинетите на МЦ се намират на ул.Независимост №2 и бул.'Цар Фердинанд' №3. Медицински център Санси има богат практически опит в организирането и извършването на профилактични прегледи и изследвания на предприятия съгласно Наредба №3/1987г. на МЗ или по избор на клиента.

Разполагаме и с мобилни екипи и апаратура, което ни позволява успешно да обслужваме клиентите си в цялата страна. За всяка фирма разработваме график за преминаване, който е съобразен с броя на служителите, спецификата на дейност и работното им време. Медицински център Санси има гъвкава ценова политика при сключване на договори за профилактични прегледи, а за лоялните ни клиенти предлагаме преференциални цени. Всяка година предлаганите услуги се актуализират, тъй като се стремим да обхванем максимално точно заболяванията на служителите.

Задължителните периодични медицински прегледи (по Наредба №3/1987г. на МЗ) се определят от специалисти на служба по трудова медицина и са съобразени с вредните фактори на работната среда, длъжността и възрастта на служителите. МЦ Санси извършва прегледи и консулти на граждани, явили се самостоятелно в кабинетите на МЦ. Предлагаме специалисти в следните специалности : хирург, терапевт, специалист образна диагностика, офталмолог, невролог, УНГ и др.

С цел по-пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите и стриктно спазване на приложимите нормативи, както и непрекъснато подобряване на качеството на услугите, в Санси ООД има внедрена Интегрирана система за управление по изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Мнения

Напиши мнение за САНСИ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за САНСИ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.