МЕДИЩИТ ТРЕЙД

Орган за контрол от вида -С- е акредитиран съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO,IEC 17020-2012 да извършва контрол и да дава оценка за съответствие на факторите на работната среда. Дейността си ОК развива на територията на цялата страна.

МЕДИЩИТ-ТРЕЙД извършва:

1. Консултира и подпомага работодателя при организирането на:
1.1. Предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
1.2. Периодичните медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма;
1.3. Изследване елементите на условията на труд: производствен микроклимат, осветление, шум и вибрации, прах, токсични вещества, физиологични фактори на работната среда, организация на режим на труд, ергономична оценка и др.
2. Изготвя следните документи:
2.1. Списък на професиите и длъжностите подлежащи на предварителен медицински преглед;
2.2. Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания включващи:
- вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания:
- честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
2.3. Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа при новоназначени служители и след профилактичен медицински преглед.
2.4. Уведомява избрания общо практикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
2.5. Изготвя обобщен анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:
- резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
- информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
- информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
- информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
- информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия;
2.6. Поддържа здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител по образец съгласно изискванията на Наредба № 3/25.01.2008 г. На МЗ и МТСП за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина;
/3/ Извършва съвместно с представители на Работодателя оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на Наредба № 5/11.05.1999 г. на МЗ и МТСП като:
3.1. Изготвя карти за оценка на риска за всички длъжности;
3.2.Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
3.3. Предлага степенуване по приоритети на предложените мерки, отчитайки установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
3.4. Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки;
3.5. Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;
4. Организира и извършва следните обучения,а именно:
4.1. На Комитетите/групите по условия на труд с издаване на удостоверения за завършен курс, съгласно Наредба № 4/03.11.1998 МТСП г., консултира и подпомага комитетите /групите/ по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ;
4.2. На работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
5. Да предлага и съдейства за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, съгласно изискванията на Наредба № 15/31.05.1999 г.,
6. Да участва при определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, съгласно Наредба №11/21.12.2005г.
7. Да участва при определяне на допълнителен платен годишен отпуск според Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (ДВ бр.113/12.2005г).
8. Да изготвя списък на личните предпазни средства съгласни Наредба №3/2001год. и списък за безплатно работно и униформено облекло (ДВ бр.8/30.01.1987г. изм. в ДВ бр. 38/11.05.1990г.).
9. Извършва консултации по отношение на:
9.1. Разработване на програми, лекции, беседи за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.
9.2. Разработване на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.
9.3. Разработване на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане.

10. Изготвя необходимите заповеди във връзка с организацията на Здравословните и безопасни условия на труд във фирмата

Извършва контрол на:  Ел. уредби и съоръжения; Вентилационни инсталации; Вибрации на системата 'Ръка-рамо' и 'Цяло тяло'; Шум в работната среда; Осветеност; Микроклимат.

Мнения

Напиши мнение за МЕДИЩИТ ТРЕЙД (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за МЕДИЩИТ ТРЕЙД! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Лъчезар Дянков 11 Aug 2015 12:41

Препоръчвам служба за трудова медицина Медищит. Компетентни и добре подготвени, винаги готови да помогнат със съвет или консултация. Безопасните условия на труд са много важни и е добре да се разчита на специалисти, които да се погрижат за това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.