ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЕДА - ЧДГ

Частна Детска Градина Веда е предучилищно заведение с ранно чуждоезиково обучение по немски език. Градината е база за обучение на студенти от СУ Св. Климент Охридски. От 2009 г. функционира филиал в Сименс България. Пет възрастови групи за обучение.

Частна целодневна детска градина ВЕДА е създадена през 1998 г. като подготвителна степен на Частно основно училище с изучаване на немски език "ВЕДА".

В основата на концепцията на детска градина ВЕДА стои идеята за ранно чуждоезиково обучение. Поради факта, че в българската образователна система липсват традиции и опит в тази област, през 1998 г. създадохме оригинална авторска учебна програма, която продължаваме да развиваме. В нея сме заложили гъвкави модели за паралелно обучение породени по чужд език, които взаимно се допълват.

В детска градина ВЕДА поставяме детето в центъра на образователно-възпитателния процес. Въвели сме ефективна система за проследяване на индивидуалното развитие на всеки наш възпитаник. Крайната ни цел е да мотивираме всяко дете да постигне най-добрия възможен резултат, както и да го подготвим ефективно за първи клас в Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА".

Детска градина ВЕДА има изграден специфичен възпитателен модел с конкретни задачи за всяка възрастова група. Важна роля в този модел сме отделили на семейството. Родителите участват в обсъждането на образователната, възпитателната и здравната проблематика, свързана с възрастовите особености на децата.

Предлагаме много допълнителни занимания по избор: пиано, футбол, плуване, ски, йога и др. Традиция е нашите възпитаници да посещават театрални постановки и забавни програми, както и да участват в екскурзии с учебна цел и лагери на море.

Изградената иновативна концепция за работа с деца и получените в резултат на нея отлични резултати са причината Частна детска градина ВЕДА да стане базово учебно заведение на СУ „Св. Климент Охридски". В нея от учебната 2001/2002 година се обучават студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Програмата на Частна целодневна детска градина ВЕДА е уникална. Тя е базирана върху изцяло авторска програма за ранно чуждоезиково обучение и върху утвърдените от Министерството на образованието и науката системи.

Целта на работата в Частна детска градина ВЕДА е да формираме познавателна, социална, емоционална, естетическа и двигателна култура у детето. То е поставено в ролята на изследовател с активна действена позиция, която е умело организирана и направлявана от учителя. По този начин ние активно работим за:

• обогатяване и активизиране на речника на детето
• формиране на граматически правилна и свързана реч
• полагане основите на математическа култура
• музикална култура
• хармонично физическо развитие

В частна детска градина ВЕДА възпитаваме децата в самостоятелност, формираме навици за самообслужване и развиваме индивидуалността на всяко дете. Ранното чуждоезиково обучение по немски език се провежда изцяло по авторски учебни програми. Целта е детето от най-ранна възраст да бъде в автентична езикова среда, в която по най-естествен начин, в различни ситуации, чрез игри да изучава чуждия език.
Програмата ни е изцяло съобразена с възрастовите особености на децата. Не допускаме те да бъдат претоварени и демотивирани. В обучението държим на системност, последователност и приемственост.

Групите са с малък брой деца - около 15 деца, което е отлична предпоставка за индивидуален подход към всяко дете. Още с постъпването в детската градина, на всяко дете се създава лично портфолио за проследяване на развитието му, което се попълва от основния учител, от учителя по чужд език, от психолога, от логопеда и от лекаря. Информацията от портфолиото дава цялостна картина на психо-физическото интелектуалното развитие на детето през годините.
 

Мнения

Напиши мнение за ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЕДА - ЧДГ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЕДА - ЧДГ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.