ЦЕНТЪР ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Център за изпитване и европейска сертификация ЦИЕС ЕООД предлага услуги в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност.

ЦИЕС ЕООД е основан през 2002 г. в гр.Стара Загора. От 2007 г. фирмата ни е нотифициран орган пред Европейската комисия с идентификационен номер NB 1871.
Предвид фактът, че инвестираме непрекъснато както в обучение и повишаване квалификацията на нашите служители, така и в съвмременно лабораторно оборудване за изпитване, ЦИЕС ЕООД е успешна фирма с утвърдено име в сферата на дейността си.
За да удовлетворим изискванията на нашите клиенти предоставяме интегрирани услуги в девет основни направления:

• Оценяване съответствието на строителни продукти;
• Изпитвания на строителни продукти;
• Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения;
• Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства;
• Сертификация на системи за управление;
• Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи;
• Технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
• Орган за контрол от вида А;
• Бизнес школа и Център за професионално обучение.

Обхватът на нотификация на ЦИЕС включва:

• Регламент строителни продукти (ЕС) 305/2011
• Директива машини 2006/42/ЕС
• Директива машини и съоръжения, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях 2000/14/ЕС
• Директива електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС
По отношение на Директива Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението 2006/95/ЕС, извършваме изпитвания и доброволна сертификация.

ЦИЕС е орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от ИА «БСА»
Извършваме сертификация на системи за управление по следните междунардни стандарти: ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004 и BS OHSAS 18001:2007.
Разполагаме със собствени изпитвателни лаборатории:
1. Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства, акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА „БСА”
2. Лаборатория за изпитване на строителни продукти, акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА „БСА” да извършва:
- механични, физични и химични изпитвания
- реакция на огън

ЦИЕС ЕООД извършва още:
 - Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване на промишлени ситеми за енергийна ефективност – оправомощен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Технически надзор на съоръжения с повишена опасност – с лицензия №374/23.05.2007 г. от ДАМТН
Орган за контрол от вид А
- Контрол и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, и на физическите параметри на работна и битова среда
- Контрол на детски площадки и съоръжения за игра
Център за професионално обучение – лицензиран с Лицензия № 200812605/16.07.2008 г.от НАПОО и Бизнес школа
Организират обучения и семинари, в сферата на своята компетентност.

Гарантираме на нашите клиенти:
- Постоянно качество на извършваните услуги
- Професионален и индивидуален подход към всеки клиент
- Безпристрастност и прозрачност при процедурите по оценяване съответствието на всички видове технически продукти

Членуваме в 25 технически комитета по стандартизация, форума на нотифицираните органи и редица асоциации. Това ни помага да следим последните новости в областта и да участваме при формиране на практиките по отношение на хармонизираните европейски стандарти.

 

Мнения

Напиши мнение за ЦЕНТЪР ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЦЕНТЪР ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.