ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ОТ БАЛКАН ОДИТ

БАЛКАН ОДИТ ООД e фирма, занимаваща се изключително с услуги в областта на независимия финансов одит, счетоводното отчитане, изготвянето на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации.

Балкан Одит извършва одит на Годишни Финансови Отчети на дружества, одит на проекти по европейски и български програми, както и всякакви други одиторски услуги.

Занимаваме се с одит на Годишни Финансови Отчети на дружества, регистрирани по търговския закон, дружества с нестопанска цел и Одит на проекти и научни разработки, Одит на инвестиционни и бизнес проекти от 1993г. в различни икономически отрасли: външна и вътрешна търговия, промишленост, строителство и проектиране, селско стопанство, интелектуална собственост, международен транспорт, научно-изследователска дейност, туризъм, дейности в областта на културата и изкуството и други.

Дружеството ни има утвърден имидж на пазара, като коректен партньор, изграждащ трайни взаимоотношения със своите клиенти.
Нашите клиенти развиват дейност в различни икономически отрасли: лека и тежка промишленост, туризъм, финанси, строителство, енергетика, търговия на едро и дребно, проектиране, здравеопазване, култура, наука и други. Всички те могат да разчитат на експертните ни услуги и на професионалната ни помощ по всяко време.

Дипломирани експерт счетоводители - регистрирани одитори и съдружници в дружеството са:
Роза Стоянова Георгиева, (Диплом № 0216/1993г), която се занимава с одит на Годишни финансови отчети на дружества, регистрирани по търговския закон, дружества с нестопанска цел и одит на проекти и научни разработки, инвестиционни и бизнес проекти от 1993г.
Петя Георгиева Георгиева, (Диплом № 0764/2012г), която е управител и работи в дружеството от неговото създаване придобива правата на регистриран одитор през 2012г.
От 2014г. Петя Георгиева е и синдик, включена в списъка на действащите синдици към Министерство на правосъдието.
 
Одиторски услуги:

Съгласно чл.37 на Закона за Счетоводството, в сила от 01.01.2016г, на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:
1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес;
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
(2) Независимо от ал. 1 годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.
(3) Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
(4) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.;
2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.
(5) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

Консултанска дейност

Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит.
• Консултации, относно прилагането на националните и международни счетоводни стандарти, международните одиторски стандарти и други.
• Консултации, свързани със счетоводното отчитане на проекти по европейски и български програми.

БАЛКАН ОДИТ ООД

Адрес: София, ул. Чаталджа 59
Е-мейл: office@balkanaudit.com
Телефон: 02/8444400, 02/8259274

Мобилни телефони:

0888620002
0888981176
0888853900
0888938483

www.balkanaudit.com

Мнения

Напиши мнение за ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ОТ БАЛКАН ОДИТ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ОТ БАЛКАН ОДИТ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Petar Petrov 20 Oct 2015 13:18

Качествени одиторски услуги от регистрирани одитори.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.