АДВОКАТ БИЛЯНА СИМЕОНОВА

Адвокатска кантора Биляна Симеонова и Партньори е сред водещите адвокатски практики в град Русе. Кантората се грижи за интересите на много физически и юридически лица. Радва се на доверието на стотици клиенти и на безупречна професионална репутация.

Адвокатска кантора Биляна Симеонова & Партньори е сред водещите адвокатски практики в град Русе. С 14 годишна успешна практика в редица сфери на правото, Кантората се грижи за интересите на много физически и юридически лица. Радва се на доверието на стотици клиенти и на безупречна професионална репутация пред колегите и институциите.

ГРАЖДАНСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
• Правни консултации по гражданско – правни въпроси
• Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско – правни дела.
• Процесуално представителство в съдебно – изпълнителното производство.
• Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
• Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус.
• Изготвяне на договори за наем на недвижими имоти, заем, лизинг, кредит, залози и други.
• Регистрация, преобразуване и прекратяване на граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.

ТЪРГОВСКО ПРАВО
• Процесуално представителство във връзка с търговски дела пред всички съдебни инстанции.
• Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци.
• Сделки с търговски предприятия.
• Процесуално представителство в производства по несъстоятелност.
• Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки. Съдействие при сключването на търговски сделки с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг и др.
• Консултации по банкови сделки.
• Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
• Изготвяне на тръжна документация.
• Ликвидация на търговски дружества и кооперации.

СЕМЕЙНО ПРАВО
• Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
• Вещноправни искове за собственост след развода;
• Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
• Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
• Спор за родителски права;
• Режим на лични отношения между родители и деца;
• Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
• Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
• Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
• Пълно и непълно осиновяване;
• Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
• Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
• Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
• Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
• Приемане и отказ от наследство;
• Изготвяне на завещание;

ВЕЩНО ПРАВО
• Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.
• Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на движимо и недвижимо имущество.
• Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи при придобиване на имот или вещни права върху имот.

ТРУДОВО ПРАВО
• Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми
• Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
• Консултации по колективно трудово договаряне
• Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с
  уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТД

Правни услуги
Регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, АД, сдружения и фондации
Събиране на дългове и изпълнителни производства
Брачeн договор
Бракоразводно дело
Недвижими имоти
Абонаментно правно обслужване

Контакти:
Русе 7000, ул. Църковна независимост 3
Бизнес Център, ет. 2, офис 6
Тел.: 082 826 052
GSM: 0889 630 502
Email: [email protected]

Мнения

Напиши мнение за АДВОКАТ БИЛЯНА СИМЕОНОВА

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АДВОКАТ БИЛЯНА СИМЕОНОВА! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.