Нотариуси

Нотариус съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност на Република България е лице, на което държавата възлага лично извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд.

Изисквания за придобиване на правоспособност на нотариус

Правоспособност на нотариус може да придобие дееспособно физическо лице на възраст до 60 години, което е само български гражданин и отговаря на следните изисквания: има висше юридическо образование; придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт; има тригодишен стаж (за стаж се зачита прослуженото време като съдия, прокурор, следовател, адвокат, арбитър, младши съдия, младши прокурор, съдия-изпълнител, нотариус, съдия по вписванията, помощник-нотариус, научен работник по правни науки, съдебен инспектор, експерт по законодателството или в органите на съдебната власт, юрисконсулт, правен съветник или експерт по правни въпроси в държавно или общинско управление.); не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо че е реабилитирано; не е лишено от правоспособност на нотариус; не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност; не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си несъстоятелен или не е осъждано за банкрут; вписано е в регистъра.

Нотариусът не може едновременно: да бъде народен представител, министър, кмет или общински съветник; да заема длъжност в държавен или общински орган; да работи по трудово правоотношение; да упражнява адвокатска професия; да извършва търговска дейност, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества или кооперации.

Местата за нотариуси в определен район не могат да бъдат по-малко от две. На 10 000 жители в определен район се открива едно място за нотариус. Вакантните места за нотариуси се заемат въз основа на конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието. При необходимост на повече места за нотариуси министърът на правосъдието може по свой почин или по предложение на Съвета на нотариусите да открие допълнителни места за нотариуси в съответния район.

След избирането му, нотариусът полага пред Съвета на нотариусите следната клетва: "Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!"