Горива - твърди

Твърдите горива са най-старият тип енергоносители-още от сътворението на света, и разбира се , най-разпоространеният.

Естествените твърди горива са различните видове въглища, дървесината от гори и поля, нефтошисти, торф. Качеството на горивата се оценява най-вече по тяхната калоричност, т.е. отделената топлина( енергия) при изгарянето на единица гориво. За въглищата например, антрацитните са с най-голяма калоричност, по-малка е при черните каменни въглища и най-малка за кафявите и лигнитните.

С развитието на технологиите се появиха и изкуствено, промишлено създадени твърди горива като брикети, кокс, дървени въглища.

Дървените въглища са познати много отдавна- правят се от дървесина, която се подлага на загряване със слаб огън с цел да се извадят летливите вещества от нея и да остане само сухата и част.

Брикетите се получават от пресоването по подходящ начин на въглищен прах-технологичен остатък от добива и сепарирането на въглищата.

Най-калоричният продукт при обработката на въглищата е коксът. Той се получава при загряването на въглища в камери при отсъствие на външен въздух с цел отделяне на летливите въглеводороди. Те се изсмукват в вакуумни помпи и са суровина за други над 200 продукта-нафталин, амониев сулфат, сярна киселина, бензол и др.

Въглищата спадат към т.нар. полезни изкопаеми.

Пелетите пък са пресовани отпадъци от дървопреработвателни работилници, пресовани във форми и размери, готови за директно изгаряне в бита.

Био брикетите представляват пресовани отпадъци от биотехнологични производства, които могат да горят и да отделят топлинна енергия, като обаче калоричността им не е голяма.