Дърводобив

В сектора на дърводобивната промишленост функционират лицензирани фирми, които извършва добив на дървен материал. Добива на дървесина се извършва след явяване на търгове за сеч и извоз на територията на цялата страна към Държавни лесничейства и частни гори.

 

Добива на дървен материал е целогодишен, като добитата едра и средна дървесина се преработва и изсушава в  цехове и сушилни. Останалата обла дървесина се продава на строителни фирми и частни лица. 

 

Основните асортименти, добивани от компаниите в бранша на дърводобивната промишленост са: дебели и тънки иглолистни трупи, иглолистни обли греди и минни подпори, дъбов фурнир, дъбови траверси и трупи, дърва за горене и дърва за цепене.

 

Наболял проблем през последните десетилетия е незаконната сеч. Незаконната сеч се отнася до това, което в горското стопанство може да се нарече кражба на  дървен материал, към нея спадат също прибирането на отсечени дървета, транспортиране и покупката или продажбата на дървен материал в нарушение на законите. Самата процедура за дърводобив може да бъде незаконна, включително чрез използване на корупция, за да се получи достъп до горите, например извличане без писмено разрешение от защитената зона и рязане на защитени видове или пък добив на дървен материал в повече от договорените граници.