Асансьори

Асансьорите са съоръжения, предназначени за вертикално транспортиране на хора и товари  в сгради - жилищни и обществени. Изграждат се също и като временни съоръжения при строежи за транспорт на материали до работната площадка.

Доставката и монтажът на асансьорните уредби се извършват от специализирани фирми, които носят отговорност за спазване на строгите правила за осигуряване на безопасността при по-нататъшната им експлоатация.

Част от тях са наличието на механични или електрически блокировки, осигуряващи спирането на асансьора при появата на фактори, застрашаващи живота на пътуващите, невредимостта на товарите и възможността за бързото им отстраняване.

След въвеждането в експлоатация асансьорните уредби се поддържат и ремонтират само от лица или фирми, притежаващи правоспособност за такава дейност, одобрена от държавен орган. Инспекцията за годността им се извършва от Инспекцията за Технонадзор.

В хотели, болници и сгради с по-голяма височина , където асансьорите са повече от 3 или 4, те могат да се свържат с обща система за управление, която да избира оптималното движение за всеки от тях, така че кабините да не пътуват полупразни, с цел икономия на енергия.

У нас асансьори и ескалатори във всичките им разновидности могат да се поддържат  чрез сключване на абонамент с оторизирани фирми. Това е улеснение за собствениците, тъй като се осигурява сигурност при екплоатация на съоръжението.Времето, за което фирмата трябва да реагира при аварийна ситуация може да залегне като клауза в договора между нея и собственика.